•  

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Službenica za informiranje
Marina Frklić, struč.spec.oec.
Tkalčeva 2
47000 Karlovac
Tel. 047 631 466
Fax. 047 613 550
E-mail: vrtickarlovac@email.t-com.hr

 

 

  DOKUMENTI

Odluka o oređivanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija