•  

O NAMA

 

Dječji vrtić Karlovac obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, a osnivač i vlasnik je Grad Karlovac.

Sukladno Izmjenama Plana mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca od 17.12.2015.g. Dječji vrtić Karlovac svoju djelatnost obavlja na 4 lokacija: link

 

 • Centralni objekt Gaza, Tkalčeva 2, (8 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Grabrik, B. Kašića 17, (11 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Park, Lopašićeva 5, (4 odgojne skupine)
 • Područni odjel Novi centar, Smičiklasova 23, (2 odgojne skupine)

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od 1.godine života do polaska u školu.

Cilj i zadaća Vrtića je poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti.

U okviru svoje djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode sljedeći programi:

1. Redoviti programi:

 • cjelovit 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece
 • jutarnji program od 5:30 do 16:00 sati (dežurstvo do 16:30 sati)
 • 5-satni poludnevni program od 8:00 do 13:00 sati

2. Posebni programi:

 • program ranog učenja engleskog jezika
 • sportski program
 • eko program
 • sportska igraonica
 • engleska igraonica
 • glazbena igraonica
 • ljetovanje
 • programi rada s roditeljima

3. Programi javnih potreba:

 • integracija djece s teškoćama u razvoju (djeca s motoričkim oštećenjem)
 • predškola

Broj zaposlenih: 80

Broj djece: 606

Broj skupina:

 • jaslice - 4 skupina
 • vrtić - 21 skupina